Jubileusz 350-lecia Zgromadzenia Księży Marianów

Kazimierz pod Krakowem, rezydencja zakonna Księży Pijarów, 11 grudnia 1670 r. Ojciec Stanisław Papczyński zwolniony tego dnia ze ślubów zakonnych u pijarów, w obecności świadków wypowiada przed Bogiem słowa Oblatio ­­– ofiarowania siebie:

Ja, Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, według ciała syn Tomasza z Podegrodzia, z Diecezji  Krakowskiej,  mając  lat  czterdzieści,  ofiaruję  i  poświęcam  Bogu  Ojcu Wszechmogącemu i  Synowi, i  Duchowi  Świętemu oraz Bogurodzicy, zawsze  Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej, moje serce, moją duszę, rozum, pamięć, wolę, uczucia, cały umysł, całego ducha, zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, i ciało moje, niczego zupełnie  sobie  nie  pozostawiając,  abym  w  taki  sposób  był  odtąd  cały  sługą tegoż Wszechmogącego i bł. Dziewicy Maryi. Przyrzekam im przeto, że będę służył do końca mego życia w czystości i z gorliwością w tym Towarzystwie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia, które chcę z Bożej łaski założyć (…).

To wydarzenie, które miało miejsce 350 lat temu, uznaje się za początek Zgromadzenia Księży Marianów. Świętowanie Jubileuszu 350-lecia rozpoczęło się rok temu, 8 grudnia 2019 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie nastąpi 8 grudnia  2023  roku, także  w  święto  tytularne  Zgromadzenia. Rozciągnięcie Jubileuszu na cztery lata jest  historycznym  nawiązaniem  do  kształtowania  się  Zgromadzenia. Czteroletnia  celebracja została  przygotowana  w  taki  sposób,  że  każdy  rok będzie  miał  specjalnie  dedykowane  hasło.  Określają one mariańską  tożsamość  i  tworzą  konkretne przesłanie: „Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła” (rok 2020), „W szkole Niepokalanego Poczęcia Maryi” (rok 2021), „Na  paschalnej  drodze” (rok 2022), „W  charyzmatycznej  misji” (rok 2023).

8 grudnia 2020 roku, wszyscy duchowi synowie św. Stanisława, nawiązując do wydarzenia sprzed 350 lat, w czasie liturgii Mszy św. złożyli swoje Oblatio, odczytując – w miejsce tradycyjnego odnowienia ślubów – ten sam tekst, jaki odczytał Ojciec Założyciel. W czasie ceremonii marianie otrzymali nowe krzyże profesyjne, które są znakiem złożonych ślubów zakonnych. Od chwili Jubileuszu będzie on pełnił funkcję oficjalnego i jedynego krzyża profesyjnego, wręczanego wszystkim podczas profesji wieczystej. Symbolika krzyża nawiązuje do najbardziej charakterystycznych cech duchowości Zgromadzenia. Są nimi: postać Chrystusa umierającego na krzyżu, ręka Bożej Opatrzności, gołębica symbolizująca Ducha Świętego i Niepokalana Najświętsza Maryja Panna. 

 

 Jak zauważył Prowincjał marianów, krzyż profesyjny wyraża mariański charyzmat opisany w Konstytucjach zakonnych: W podążaniu za Chrystusem drogę nam wskazuje i wspomaga nas Niepokalana Dziewica Maryja. Ona, od swego poczęcia, wolna od grzechu i pełna łaski, napełniona darmową miłością Ducha Świętego, jest owocem paschalnego zwycięstwa Chrystusa pierwszą uczestniczką odkupienia; ukazuje stwórczą i zbawczą miłość Trójcy Przenajświętszej; stanowi obraz nowego człowieka zdolnego do relacji z Bogiem i ludźmi, początek nowego Ludu Bożego i zalążek nowej ludzkości. Współbracia, razem z całym Kościołem, kontemplując Niepokalane Poczęcie Maryi, niech to misterium poznają, miłują, wyznają, celebrują i głoszą. Z niego niech czerpią inspirację do życia duchowego, wspólnotowego i apostolatu. Przede wszystkim przez to misterium Maryja pobudza współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego grzechu, do ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Kościoła w jedności tak, „aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27)".

Jubileusz 350-lecia jest dla marianów wyjątkową okazją do pogłębienia tożsamości, powrotu do źródeł duchowości zakonnej i ożywienia charyzmatu.