Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO


 Cmentarz jest miejscem poświęconym na którym należy zachować ciszę, porządek i powagę.

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Skórcu lub jego pełnomocnik. Tel. (025) 631 28 24.

2. Na cmentarzu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, jazdy rowerem czy urządzania placu zabaw i zachowania niegodnego tego miejsca.

3. Miejsce na cmentarzu wykupuje się na 20 lat. Po upływie 20 lat grób ulega likwidacji i pozostaje w dyspozycji kancelarii parafialnej, o ile nie zostanie wniesiona dodatkowa opłata przez dysponenta grobu. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużenia prawa do użytkowania grobu.

4. Pochówek i wszelkie prace budowlane (np. stawianie i wymiana pomnika, układanie kostki, wykonanie obramowania betonowego, itp.) należy uzgodnić z Administratorem w kancelarii parafialnej przed rozpoczęciem prac, a rozpocząć je po uiszczeniu opłat.

5. Na teren cmentarny nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi bez pozwolenia Administratora. Każde wejście związane z pracami należy każdego dnia zgłosić w kancelarii parafialnej przed podjęciem pracy. Klucz do bram znajduje się w kancelarii i należy go zwrócić po zakończeniu prac w danym dniu.

6. Odpady i śmieci mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

7. Pozostały po remoncie gruz i ziemię należy wywieść z cmentarza we własnym zakresie.

8. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew i krzewów, oraz montowania ławek.

9. Administrator  cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą
i zdarzeniami losowymi (od takich zdarzeń groby można ubezpieczyć indywidualnie).

10. Niszczenie nagrobków, wysypywanie śmieci w miejscach niedozwolonych, samowolne prowadzenie prac niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami podlega karze, którą ustala Administrator cmentarza.

Ks. Proboszcz
Administrator Cmentarza

Wpłat za miejsca na cmentarzu można dokonywać osobiście w kancelarii parafialnej lub na konto Domu Zakonnego nr 51 1240 2685 1111 0000 3666 1947 Bank Pekao