Kaplica w Cisiu-Zagrudziu

Początki istnienia kaplicy w Cisiu Zagrudziu datuje się na styczeń 1971r. Pierwsze Msze Św. Zaczęto sprawować z inicjatywy ks. Józefa Rącza, wikariusza parafii Skórzec i mieszkańców wsi Cisie Zagrudzie w domu Ludowym. W każdą niedzielę odprawiana była Msza Św. W dni powszednie po lekcjach religii głoszone były katechezy dla dorosłych. Ponieważ budynek był w bardzo złym stanie technicznym, mieszkańcy okolicznych wsi podjęli decyzje o modernizacji i rozbudowie budynku zwanego ,,Ludowcem’’. Powołano komitet budowy kaplicy. Wczesną wiosną rozpoczęto prace budowlane, a Msze Św. przeniesiono do domów prywatnych. Z chwilą podjęcia robót budowlanych zaczęły się problemy z władzą gminną i powiatową. Ze względy na brak zezwolenia, którego wcześniej nie chciano wydać,  władze zażądały zaprzestania budowy. Pewnej nocy władze powiatowe założyły plomby na budynku i rozstawiły straże z psami. Członkowie Komitetu Budowy otrzymali wezwania na posterunek milicji w Kotuniu i w Siedlcach. Wszczęto śledztwo prowadzone przez SB. W tej sytuacji budowę przerwano. Kolejną inicjatywą Komitetu było wysłanie delegacji do Powiatu w celu ustalenia warunków dalszej budowy. Otrzymano słowną zgodę na kontynuację budowy z zaznaczeniem, że będzie tu budynek wykorzystywany jako świetlica i kaplica jednocześnie. Nie było to satysfakcjonujące dla mieszkańców więc wystosowano pismo do ówczesnego premiera rządu Jaroszewicza a następnie delegacja udała się tam osobiście. Rozmowy toczyły się w Belwederze z ministrem do spraw wyznań. W wyniku tych rozmów otrzymano zezwolenie na budowę podpisane przez Edwarda Gierka. Sprowadzono część materiałów i budowa ruszyła dalej. Taki stan rzeczy trwał od 24 czerwca 1971r., kiedy to nocą huragan zniszczył w znacznym stopniu modernizowany budynek, który już nigdy nie został odbudowany. Msze Św. odprawiane były u państwa Gręzaków. W niedługim czasie ich dom wraz z działką stał się własnością Parafii Skórzec. Od tego czasu życie religijne wiernych rozwijało się coraz bardziej. Sprowadzono obraz Bł. Maksymiliana Kolbego, którego obrano patronem kaplicy. Powstał chórek, grupa ministrancka prowadzone były nabożeństwa różańcowe i drogi krzyżowej. W roku 1995 ksiądz Czesław Szyszko podjął działanie związane z budową nowej kaplicy. Kolejny proboszcz ks. Bogusław Binda zgromadził dokumentacje dotyczącą działki i budowy samej kaplicy. Rok później ks. Adam Kowal rozpoczął budowę. Na czas budowy kaplicę przeniesiono do Remizy Strażackiej w Nowej Dąbrówce. W ciągu 2 lat postawiono ściany założono okna i pokryto dach. Od kwietnia 2003r. kontynuowano prace wykończeniowe, które zakończono dzięki pomocy Kustosza Sanktuarium w Licheniu ks. Mgr . Eugeniusza Makulskiego. Dnia 02.08.2003r. ku ogromnej radości mieszkańców Cisia i okolicznych miejscowości została odprawiona pierwsza Msza. Św. w nowej kaplicy. W roku 2008 pan Antoni Gut na działce, która obecnie jest jego własnością zbudował kapliczkę z napisem: ,,Na pamiątkę sprawowania pierwszych Mszy. Św. przez księdza Józefa Rącza w latach 1968-71''.
Od tego czasu wierni gromadzą się na nabożeństwa w niedziele, święta, pierwsze piątki miesiąca.